หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลวังยาว เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ชาวบ้านเข้าร่วม 100 ราย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านตะเพินคี่ หมู่ 5 บ้านตะเพินคี่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลหนองมะค่าโมง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านปากชัฏ ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 105 ราย
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวรพจน์ ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลด่านช้าง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านหนองเปาะ ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 91 ราย
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลห้วยขมิ้น เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านป่าขี ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ในครั้งนี้ นายไพบูลย์ เชาว์วิเศษ ประธานYSFสุพรรณบุรี บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตมะม่วง ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา YSFด่านช้าง บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตสตอร์เบอรี่ นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ ประธานศพก.ด่านช้างบรรยายการทำบัญชีครัวเรือน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 โดยมีนายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธาน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอด่านช้างร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาให้ศพก. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี และนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ) จำนวน ๓๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๑๑ ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นายวรพจน์ ทองรอด และนางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการดำเนินโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน
กิจกรรม จัดทำเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนที่ชุมชน ปฎิทินการผลิตพืช วิเคราะห์สถานการณ์แหล่งอาหารในชุมชน คัดเลือกตัวแทนบ้านต้นแบบ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่หนองมะสังข
์ จำนวน ๓๐ ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ ๑๘ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ เยี่ยมเยียนเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมของ นายชัยญวัฒน์ กันยา กิจกรรม มะละกอฮอลแลนด์ มะม่วง ฝรั่ง คะน้า และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ณ หมู่ ๑ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศอำเภอด่านช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
::::::::::: แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::::::::::
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

นายมานะ จิวสิทธิประไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลการผลิตพืช
T&V Sistem
: แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นที่
ข้อมูลองค์กรและสถาบันเกษตรกร
คู่มือประชาชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมือง
 อำเภอดอนเจดีย์
 อำเภออู่ทอง
 อำเภอหนองหญ้าไซ
 อำเภอบางปลาม้า
 อำเภอสองพี่น้อง
 อำเภอสามชุก
 อำเภอเดิมบางนางบวช
 อำเภอศรีประจันต์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 กรมประมง
 กรมการข้าว
 กรมชลประทาน
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมวิชาการ
 กรมหม่อนไหม
 กรมปศุสัตว์

 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
112 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
Email : danchang.doae.go.th
โทรศัพท์ : 035-595031 โทรสาร : 035-595031