หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 11.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอด่านช้าง นางสาวสิริรัตน์  พิชิตพร  ประมงอำเภอด่านช้าง คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ และนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนวังยาว 1 และชุมชนองค์พระ 2  ดังนี้
1.กลุ่มอินทรีย์วังยาว หมู่ 3 ต.วังยาว กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก จำหน่ายให้สมาชิกตันละ 2,500 บาท
2.กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านม่วงฆะ  หมู่ 7 ต.วังยาว  ไข่ไก่เฉลี่ยวันละ 70-85 ฟอง  จำหน่ายแผงละ 70  บาท
3.กลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักบ้านห้วยหินดำ หมู่ 6 ต.วังยาว  กิจกรรมปุ๋ยหมัก  จำหน่ายให้สมาชิกตันละ 2,500 บาท
4. กลุ่มวังจรเข้ร่วมใจ หมู่ 6 ต.องค์พระ กิจกรรมปลูกหญ้าหวาน ขณะนี้ดำเนินการตัดหญ้าหวานชำกิ่งใส่กระถางจำหน่ายกระถางละ  25  บาท และชาหญ้าหวานจำหน่ายถุงละ 60 บาท
5.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านทุ่งมะกอก หมู่1 ต. องค์พระ เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ณ  ที่ทำการกลุ่ม อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่  9  พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. นายมานะ  จิวสิทธิประไพ  เกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบสัญจรประจำเดือนพฤศจิกายน  โดยมีนายธาวินทร์   ลีลาคุณารักษ์  ศพก.เครือข่าย ทำหน้าที่ประธาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  พร้อมทั้งเยี่ยมแปลงข้าวอินทรีย์ของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ในการประชุมครั้งนี้มิได้ใช้วัสดุโฟมและแก้วพลาสติก   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย  หมู่  16  ตำบลด่านช้าง    อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม ( No Foam) และการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเกษตรอินทรีย์ และติดตามแผนการผลิตของกลุ่มฯ พบว่ากลุ่มฯเริ่มทยอยจำหน่ายผักได้ตามแผนการผลิต และมีการวางแผนการปลูกผักในรอบต่อไปเป็น คะน้า, กระหล่ำปลี, และผักสลัด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเพาะชำ ณ จุดดำเนินการ ม.3 และ ม.6 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวรพจน์ ทองรอด เวลา 09.30 น. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากการลงแปลงตรวจสอบไม่พบการระบาดของโรคใบด่าง ณ แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรหมู่ 3 ตำบลด่านช้าง และแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว และเวลา 11.00 น. ได้เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรตำบลนิคมกระเสียว ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารการบันทึกวาระการประชุม การจัดทำบัญชีกลุ่มและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรนิคมกระเสียว หมู่ 6 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกลุ่มสร้างทักษะและอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนบ้านพุบ่องกิจกรรมเลี้ยงสุกรขุน โดยได้แนะนำให้กลุ่มมั่นทำความสะอาดคอกสุกรทั้งภายในและภายนอก ณ จุดดำเนินการกลุ่มย่อย หมู่ 5 ชุมชนห้วยขมิ้น 2 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง หมู่ 16 บ้านโป่งขาม ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จำนวน 3 แปลง ได้แก่
1. นายบุญเลิศ เบ็จวรรณ พื้นที่ปลูกจำนวน 7 ไร่
2. นายปรีชา ชัยรอด พื้นที่ปลูกจำนวน 20 ไร่

3. นายมณู พุฒซ้อน พื้นที่ปลูกจำนวน 15 ไร่  ผลสำรวจ ยังไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.นายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วย นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี  และนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  ชุมชนวังคัน ดังนี้
1. กลุ่มแปรรูปปลาบ้านทุ่งใหญ่  หมู่ 7  กิจกรรมแปรรูปปลา ดำเนินการทำปลาร้า  66 กิโลกรัม และปลาส้ม 30 กิโลกรัม  อยู่ระหว่างคอยจำหน่าย
2. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านผึ้งหลวง หมู่ 11 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 45 ตัว ไก่เริ่มวางไข่ได้วันละ 10- 15 ฟอง
3. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเขาโล้น  หมู่ 9  กิจกรรมทำไข่เค็ม  อยู่ในช่วงดองไข่ ยังไม่ครบกำหนดต้ม จำนวน 40 แผง

ณ ที่ทำการกลุ่ม  ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ จุดดำเนินการกลุ่มย่อย หมู่  6 กลุ่มวังจรเข้ร่วมใจ และ หมู่ 7 กลุ่มเลี้ยงหอยขมบ้านน้ำตกไทรทอง ชุมชนองค์พระ 2 ตำบลองค์พระ

วันที่  12  ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายมานะ  จิวสิทธิประไพ  เกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม     โดยมีนายสุรศักดิ์  ธัญญเจริญ  ประธาน ศพก.  ศพก.เครือข่าย และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ดังนี้  1.ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
2.โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
3.ประชาสัมพันธ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง
4.ประชาสัมพันธ์รับสมัคร Youg Smart Farmer.
5. การอบรมการใช้งาน ระบบ Open. ERP Platform for e-Commerce เพื่อการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  ณ จันทร์ธาราวิลล่า  เป้าหมาย กลุ่มย่อยชุมชนกลุ่มละ 2 คนจำนวน 47 กลุ่ม คณะกรรม ศพก.  รวมทั้งสิ้น  100 คน
6.ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและพลาสติก
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   หมู่  11  ตำบลหนองมะค่าโมง    อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มสร้างทักษะและอาชีพเกษตรกรเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง โดยแนะนำวิธีการให้น้ำและการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ณ จุดดำเนินงานกลุ่มย่อย หมู่ 1 ชุมชนห้วยขมิ้น 1 ตำบลห้วยขมิ้น

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ พร้อมด้วย ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบ. นายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้
1. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านกล้วย-ป่าผาก  หมู่ 2 เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว
2.กลุ่มเพาะเห็ดหอมวังยาว หมู่ 2   ก้อนเชื้อเห็ดหอม จำนวน 3,000 ก้อน 
3.กลุ่มเห็ดนางฟ้าบ้านกล้วย  หมู่ 1 ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน  2,000 ก้อน
ณ ที่ทำการกลุ่ม  ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่  10 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. นายมานะ  จิวสิทธิประไพ  เกษตรอำเภอด่านช้าง  นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี  นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ และนางลักขณา  สุบิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมรับฟังปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ป่าไม้ ตำบลองค์พระ ตำบลวังยาว จำนวน 300 ราย พร้อม ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องขอเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าว  ต่อ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี    นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง  และป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์  เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มแม่บ้านกกซาง หมู่ 8 ชุมชนวังคัน  กลุ่มได้ดำเนินการทำสบู่สมุนไพร  และเคี่ยวน้ำมันไพลเพื่อเป็นส่วนผสมของยาหม่องไพล   และได้จำหน่ายน้ำยาล้างจาน   จำนวน 120 ขวด สบู่สมุนไพร  จำนวน 20 ก้อน  เป็นเงิน 1,600 บาท ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านกกซาง หมู่ 8 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยนางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มเลี้ยงกบในกระชังบกบ้านวังน้ำโจน กลุ่มมีการผลัดเปลี่ยนเวรในการให้อาหารกบและการเลี้ยงกบ ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตร รับปรับปรุงทะเบียนเกษตร ณ ศาลาวัดวังจรเข้ หมู่ 6 ตำบลองค์พระ และได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการผลิตหญ้าหวานเพื่อเป็นสารทดแทนน้ำตาล กลุ่มวังจรเข้ร่วมใจ โครงการเลี้ยงหอยขมบ้านน้ำตกไทรทอง กลุ่มเลี้ยงหอยขมบ้านน้ำตกไทรทอง ชุมชนองค์พระ 2 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชี้แจงในส่วนของการจัดทำบัญชีต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติงานตรงตามคู่มือของโครงการฯ ทุกประการ

วันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  โครงการเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านบ่อยาง หมู่ 17 ชุมชนหนองมะค่าโมง 2  ณ ที่ทำการกลุ่ม  หมู่ 17 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายวรพจน์ ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและวิธีการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพันธุ์ดีบ้านโป่งข่อยสมอทอง ชุมชนด่านช้าง2 ณ ที่ตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพันธุ์ดีบ้านโป่งข่อยสมอทอง หมู่ 20 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

วันที่  3  กันยายน 2561 นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มย่อยฯ ชุมชนหนองมะค่าโมง1 ,ชุมชนหนองมะค่าโมง ,ชุมชนหนองมะค่าโมง3 และชุมชนวังคัน ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในเรื่องการเบิกจ่าย  การจัดซื้อวัสดุโครงการ งบประมาณ  4 ชุมชน จำนวน 17 โครงการ โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน สนับสนุนชุมชนละ 300,000 บาท  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายมานะ  จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  ร่วมพิธีลงนามสัญญายืมเงิน   เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ระหว่าง  คณะกรรมการชุมชน  กับกรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน จำนวน 14 ชุมชน 47 กลุ่มย่อย  งบประมาณ 4,200,000 บาท  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 1/2561  โดยมีนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธาน  ในครั้งนี้เน้นการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 6 หมู่บ้านในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP   โดยมีคณะอนุกรรมการ   วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ  ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  จำนวน  30  ราย  ณ  ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายมานะ  จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กับคณะกรรมการชุมชน  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นประธาน     คณะกรรมการระดับชุมชนอำเภอด่านช้างเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงจำนวน 14 ชุมชน 42 ราย  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานโปรแกรม Farm Book Application เพื่อการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 70 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนห้วยขมิ้น 2 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน 250 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3 แสนบาท ณ ศาลาวัดบ้านทุ่ง หมู่ 4 ตำบลห้วยขมิ้น

     

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนหนองมะค่าโมง 3 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน 257 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน2โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3 แสนบาท ณ องค์การบริหารส่งนตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนองค์พระ 1 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการยจัดเวทีชุมชน จำนวน 250 คน ผลการจัดเวทีชุมชนมีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ตำบลองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี
     
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนวังคัน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการยจัดเวที่ จำนวน 260 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ งบปรเะมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ตำบลวังคัน จังหวัดสุพรรณบุรี
 

วันที่18 มิถุนายน 2561 นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาบรรยายตามหัวข้อรายวิชา จุดดำเนินการ ได้แก่
1ชุมชนหนองมะค่าโมง 1 เกษตรกร  จำนวน 55 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่11 บ้านดอนแย้2. ชุมชนหนองมะค่าโมง 2 เกษตรกรจำนวน 82 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกสามหนอง  3.ชุมชนหนองมะค่าโมง3 เกษตรกรจำนวน 52 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่9 บ้านเขานางงาม

     

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้างมอบหมายให้นายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเน้นย้ำให้คณะกรรมการชุมชนรับรู้บทบาทหน้าที่ๆต้องดำเนินการให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงตามคู่มืออย่างเคร่งครัด หากแม้นว่าพบปัญหาอุปสรรคใดๆให้นำเรียนคณะกรรมการระดับอำเภอทราบต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง

   

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เพื่อให้กำลังใจ วิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนให้ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ  ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน หมู่ 15 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้างและนางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองมะค่าโมง โดยมีนายวัลลภ ดีเสมอ เป็นประธาน การประชุมได้ชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและสรุปการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัน  Field Day.  ณ วิสาหกิจชุมชนองค์พระเพื่อการแปรรูปผักและผลไม้ หมู่ 9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางภัคกัญญา โสมภีร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยม ศพก. เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัน Field Day ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่11 บ้านดอนแย้ ตำบลหนองมะค่าโมง
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น .นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยม ศพก. และวางแผนการจัดงานวัน Field Dayในวันที่24พฤษภาคม 2561 ของอำเภอด่านช้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่ 11 บ้านดอนแย้ ตำบลหนองมะค่าโมง

 
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและสรุปการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และชี้แจ้งทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ 15 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วันที่ 19 เมษายน 2561 08.30 น. นายไพฑรูย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้นำ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ทำไม? ใครได้-ใครเสีย ? มีทางออกหรือไม่?” โดยมี ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะ เสนอข้อดี - ข้อเสีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไข นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารกำจัดวัชพืชของประเทศไทย และนำข้อเสนอแนะไปยังผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
 
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่2 อาสาสมัครเกษตรจำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
 
วันที่่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. คณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) โดย นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง ที่ปรึกษาคณะทำงานและนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานพร้อมคณะกรรมการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ปฎิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายๆต่างในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลวังยาว เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ชาวบ้านเข้าร่วม 100 ราย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านตะเพินคี่ หมู่ 5 บ้านตะเพินคี่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลหนองมะค่าโมง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านปากชัฏ ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 105 ราย
 
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวรพจน์ ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลด่านช้าง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านหนองเปาะ ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 91 ราย
 
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลห้วยขมิ้น เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านป่าขี ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ในครั้งนี้ นายไพบูลย์ เชาว์วิเศษ ประธานYSFสุพรรณบุรี บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตมะม่วง ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา YSFด่านช้าง บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตสตอร์เบอรี่ นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ ประธานศพก.ด่านช้างบรรยายการทำบัญชีครัวเรือน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 โดยมีนายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธาน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอด่านช้างร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาให้ศพก. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี และนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ) จำนวน ๓๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๑๑ ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นายวรพจน์ ทองรอด และนางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการดำเนินโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน
กิจกรรม จัดทำเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนที่ชุมชน ปฎิทินการผลิตพืช วิเคราะห์สถานการณ์แหล่งอาหารในชุมชน คัดเลือกตัวแทนบ้านต้นแบบ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่หนองมะสังข
์ จำนวน ๓๐ ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ ๑๘ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ เยี่ยมเยียนเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมของ นายชัยญวัฒน์ กันยา กิจกรรม มะละกอฮอลแลนด์ มะม่วง ฝรั่ง คะน้า และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ณ หมู่ ๑ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสารจ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม และจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแทร็กเตอร์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดการเกษตรโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศอำเภอด่านช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
::::::::::: แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::::::::::
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

นายมานะ จิวสิทธิประไพ
เกษตรอำเภอด่านช้าง

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลองค์กร
บุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
ข้อมูลแผนที่
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อย
T&V Sistem
คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบฟอร์ม visit 1-4 ตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ระดับอำเภอ
: แผนพัฒนาตำบล
ตำบลหนองมะค่าโมง
ตำบลวังคัน
ตำบลวังยาว
ตำบลห้วยขมิ้น
ตำบลองค์พระ
ตำบลด่านช้าง
ตำบลนิคมกระเสียว
แผนพัฒนาระดับอำเภอ
แผนพัฒนาระดับอำเภอ
แผนที่ชุดดิน
แผนที่ชุดดินหนองมะค่าโมง
แผนที่ชุดดินด่านช้าง
แผนที่ชุดดินห้วยขมื้น
แผนที่ชุดดินวังคัน
แผนที่ชุดดินองค์พระ
แผนที่ชุดดินวังยาว
แผนที่ชุดดินนิคมกระเสียว
คู่มือโครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
 
คู่มือประชาชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมือง
 อำเภอดอนเจดีย์
 อำเภออู่ทอง
 อำเภอหนองหญ้าไซ
 อำเภอบางปลาม้า
 อำเภอสองพี่น้อง
 อำเภอสามชุก
 อำเภอเดิมบางนางบวช
 อำเภอศรีประจันต์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 กรมประมง
 กรมการข้าว
 กรมชลประทาน
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมวิชาการ
 กรมหม่อนไหม
 กรมปศุสัตว์

 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
112 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
Email : danchang.doae.go.th
โทรศัพท์ : 035-595031 โทรสาร : 035-595031