หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา

 

 
     
 
     
 
     

วันที่18 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาบรรยายตามหัวข้อรายวิชา จุดดำเนินการ ชุมชนห้วยขมิ้น เกษตรกร  จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่1 บ้านวังกุ่ม ตำบลห้วยขมิ้น

     

วันที่18 มิถุนายน 2561 นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาบรรยายตามหัวข้อรายวิชา จุดดำเนินการ ได้แก่
1ชุมชนหนองมะค่าโมง 1 เกษตรกร  จำนวน 55 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่11 บ้านดอนแย้2. ชุมชนหนองมะค่าโมง 2 เกษตรกรจำนวน 82 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกสามหนอง  3.ชุมชนหนองมะค่าโมง3 เกษตรกรจำนวน 52 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่9 บ้านเขานางงาม

     

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้างมอบหมายให้นายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเน้นย้ำให้คณะกรรมการชุมชนรับรู้บทบาทหน้าที่ๆต้องดำเนินการให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงตามคู่มืออย่างเคร่งครัด หากแม้นว่าพบปัญหาอุปสรรคใดๆให้นำเรียนคณะกรรมการระดับอำเภอทราบต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เพื่อให้กำลังใจ วิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนให้ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ  ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน หมู่ 15 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้างและนางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองมะค่าโมง โดยมีนายวัลลภ ดีเสมอ เป็นประธาน การประชุมได้ชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและสรุปการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัน  Field Day.  ณ วิสาหกิจชุมชนองค์พระเพื่อการแปรรูปผักและผลไม้ หมู่ 9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางภัคกัญญา โสมภีร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยม ศพก. เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัน Field Day ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่11 บ้านดอนแย้ ตำบลหนองมะค่าโมง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น .นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยม ศพก. และวางแผนการจัดงานวัน Field Dayในวันที่24พฤษภาคม 2561 ของอำเภอด่านช้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง หมู่ 11 บ้านดอนแย้ ตำบลหนองมะค่าโมง

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและสรุปการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และชี้แจ้งทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ 15 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2561 08.30 น. นายไพฑรูย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้นำ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ทำไม? ใครได้-ใครเสีย ? มีทางออกหรือไม่?” โดยมี ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะ เสนอข้อดี - ข้อเสีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไข นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารกำจัดวัชพืชของประเทศไทย และนำข้อเสนอแนะไปยังผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่2 อาสาสมัครเกษตรจำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
วันที่่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. คณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) โดย นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง ที่ปรึกษาคณะทำงานและนายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานพร้อมคณะกรรมการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ปฎิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายๆต่างในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลวังยาว เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ชาวบ้านเข้าร่วม 100 ราย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านตะเพินคี่ หมู่ 5 บ้านตะเพินคี่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลหนองมะค่าโมง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านปากชัฏ ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 105 ราย
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวรพจน์ ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลด่านช้าง เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านหนองเปาะ ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 91 ราย
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลห้วยขมิ้น เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันเสนอแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านป่าขี ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ในครั้งนี้ นายไพบูลย์ เชาว์วิเศษ ประธานYSFสุพรรณบุรี บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตมะม่วง ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา YSFด่านช้าง บรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตสตอร์เบอรี่ นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ ประธานศพก.ด่านช้างบรรยายการทำบัญชีครัวเรือน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 โดยมีนายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธาน เป้าหมาย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ฯ ปี 2560 จำนวน 80 ราย ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอด่านช้างร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาให้ศพก. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานะ จิวสิทธิประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอด่านช้าง นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี และนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ) จำนวน ๓๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๑๑ ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ นายวรพจน์ ทองรอด และนางสาวลักขณา สุบิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการดำเนินโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน
กิจกรรม จัดทำเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนที่ชุมชน ปฎิทินการผลิตพืช วิเคราะห์สถานการณ์แหล่งอาหารในชุมชน คัดเลือกตัวแทนบ้านต้นแบบ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่หนองมะสังข
์ จำนวน ๓๐ ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ ๑๘ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ เยี่ยมเยียนเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมของ นายชัยญวัฒน์ กันยา กิจกรรม มะละกอฮอลแลนด์ มะม่วง ฝรั่ง คะน้า และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ณ หมู่ ๑ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสารจ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม และจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแทร็กเตอร์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดการเกษตรโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศอำเภอด่านช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
::::::::::: แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::::::::::
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

นายมานะ จิวสิทธิประไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอด่านช้าง

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลองค์กร
บุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
ข้อมูลแผนที่
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อย
T&V Sistem
คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบฟอร์ม visit 1-4 ตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ระดับอำเภอ
: แผนพัฒนาตำบล
ตำบลหนองมะค่าโมง
ตำบลวังคัน
ตำบลวังยาว
ตำบลห้วยขมิ้น
ตำบลองค์พระ
ตำบลด่านช้าง
ตำบลนิคมกระเสียว
แผนที่ชุดดิน
แผนที่ชุดดินหนองมะค่าโมง
แผนที่ชุดดินด่านช้าง
แผนที่ชุดดินห้วยขมื้น
แผนที่ชุดดินวังคัน
แผนที่ชุดดินองค์พระ
แผนที่ชุดดินวังยาว
แผนที่ชุดดินนิคมกระเสียว
คู่มือโครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
 
คู่มือประชาชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมือง
 อำเภอดอนเจดีย์
 อำเภออู่ทอง
 อำเภอหนองหญ้าไซ
 อำเภอบางปลาม้า
 อำเภอสองพี่น้อง
 อำเภอสามชุก
 อำเภอเดิมบางนางบวช
 อำเภอศรีประจันต์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 กรมประมง
 กรมการข้าว
 กรมชลประทาน
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมวิชาการ
 กรมหม่อนไหม
 กรมปศุสัตว์

 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
112 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
Email : danchang.doae.go.th
โทรศัพท์ : 035-595031 โทรสาร : 035-595031